Privatumo politika

 1. Šioje Privatumo politikoje projekto Herojams.lt (toliau – Projektas) dalyviams pateikiama informacija apie tai, kaip yra tvarkomi portale http://herojams.lt/ (toliau – Portalas) pateikti asmens duomenys.

 1. Asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai.

 1. Asmens duomenų valdytojas  yra Lina Kižinienė, gyvenamosios vietos adresas Gabijos g. 8-1, Vilniaus raj., Avižienių kaimas. Susisiekti galima šiais kontaktais:

Tel.: 8 692 77725

El. paštas: [email protected]

 1. Visos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos turi Taisyklėse nurodytą reikšmę.

 1. Asmens duomenų apie Projekto Dalyvius rinkimo tikslas ir pagrindas:
 1. Aukotojų asmens duomenys yra renkami siekiant šių tikslų ir šiais teisiniais pagrindais:
 • siekiant sudaryti galimybę ir padėti įgyvendinti pasirinktus poreikius; šiuo atveju Aukotojų - fizinių asmenų asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu, o Aukotojų - juridinių asmenų atstovų - teisėto intereso pagrindu;
 • siekiant suteikti su poreikių įgyvendinimu susijusią informaciją; šiuo atveju asmens duomenys tvarkomi sutarties ir teisėto intereso vykdyti Portalo funkcijas pagrindu;
 • siekiant įsitikinti, ar pasirinktas poreikis buvo įgyvendintas; šiuo atveju Aukotojų - fizinių asmenų asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu, o Aukotojų - juridinių asmenų atstovų - teisėto intereso pagrindu.
 1. Savanorių asmens duomenys yra renkami siekiant šių tikslų ir šiais teisiniais pagrindais:
 • siekiant sudaryti galimybę prisijungti prie Portalo ir įvesti Poreikių turėtojų poreikius; šiuo atveju Savanorių asmens duomenys yra tvarkomi sutarties ir/ar teisėto intereso pagrindu;
 • Siekiant sudaryti galimybę sekti įvestų poreikių būseną ir analizuoti duomenis; šiuo atveju Savanorių asmens duomenys yra tvarkomi sutarties ir/ar teisėto intereso pagrindu;
 1. Poreikių turėtojų ir jų atstovų asmens duomenų valdytojas yra atitinkama Globojanti organizacija, kurios Savanoriai patalpina šiuos asmens duomenis ir Poreikių turėtojų poreikius Portale, o mes šiuos asmens duomenis tvarkome kaip duomenų tvarkytojas. Paprastai Poreikių turėtojų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant šių tikslų:
 • siekiant padėti kuo greičiau gauti reikalingas prekes / produktus;
 • siekiant suteikti su poreikių įgyvendinimu susijusią informaciją;
 • siekiant įsitikinti, ar pasirinktas poreikis buvo įgyvendintas.

Poreikių turėtojų ir jų atstovų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir tvarkymo būdus nustato duomenų valdytojas - atitinkama Globojanti organizacija. Jeigu norite sužinoti apie tai daugiau, susipažinkite su atitinkamos Globojančios organizacijos privatumo politika ar kreipkitės į Globojančią organizaciją.

 1. Portale tvarkomi šie asmens duomenys:
 1. Šios Privatumo politikos 5.1 punkte nurodytais tikslais tvarkomi šie Aukotojų asmens duomenys:
 • identifikaciniai duomenys (vardas ir pavardė);
 • kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir el. pašto adresas);
 • geografiniai duomenys (šalis ir miestas).
 1. Šios Privatumo politikos 5.2 punkte nurodytais tikslais tvarkomi šie Savanorių asmens duomenys:
 • identifikaciniai duomenys (vardas ir pavardė);
 • kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir el. pašto adresas).
 1. Globojančių organizacijų vardu Portale tvarkomi šie Poreikių turėtojų arba jų atstovų asmens duomenys:
 • identifikaciniai duomenys (vardas ir pavardė);
 • kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir el. pašto adresas);
 • geografiniai duomenys (miestas).

 1. Informacijos perdavimas tretiesiems asmenims:
 1. Informacija apie Aukotoją yra perduodama Poreikio turėtojui arba jo atstovui elektroniniu paštu po Aukotojo įsipareigojimo įgyvendinti poreikį.
 2. Informacija apie Poreikio turėtoją arba jo atstovą yra perduodama Aukotojui elektroniniu paštu po Aukotojo įsipareigojimo įgyvendinti poreikį.
 3. Siekiant užtikrinti tinkamą poreikių įgyvendinimą, duomenis apie Aukotoją galės pasiekti Savanoriai ir esant poreikiui susisiekti nurodytais kontaktiniais duomenimis.
 4. Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie Jus, jei turime padaryti tai pagal įstatymą arba siekdami apginti savo teises ar interesus.

 1. Asmens duomenų saugojimo trukmė:
 1. Identifikacinė ir kontaktinė informacija apie Aukotoją bus saugoma 6 mėnesius po poreikio įgyvendinimo patvirtinimo.
 2. Identifikacinė ir kontaktinė informacija apie Poreikio turėtoją ar jo atstovą bus saugoma Globojančios organizacijos nurodytu laikotarpiu, dažniausiai tai daroma 6 mėnesius po poreikio įgyvendinimo patvirtinimo.
 3. Projekto statistiniais ir analizės tikslais mes galime tvarkyti nuasmenintus duomenis neribotą laiką.
 4. Identifikacinė ir kontaktinė informacija apie Savanorį bus saugoma 12 mėnesių nuo paskutinio Savanorio prisijungimo prie Projekto administravimo aplinkos.

 1. Projekto Dalyviai turi teisę:
 1. pateikti rašytinį prašymą suteikti informaciją, ar su asmeniu susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 2. reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 3. reikalauti, kad asmens duomenys būtų ištrinti. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti asmens duomenis; asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; duomenys turi būti ištrinti, kai yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 4. prašyti, kad tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 5. pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/) skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

 1. Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu, elektroniniu paštu [email protected]

 1. Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

 1. Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

 1. Galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Portale dienos. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

 1. Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti elektroniniu paštu [email protected].

 1. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 1. Privatumo politikos atnaujinimo data: 2022-03-18.