Platformos naudojimo taisyklės

Glimstedt

 1. KAS MES ESAME?

 1. Herojams.lt portalas (toliau – Portalas) skirtas konkrečiam socialiniam tikslui – padėti daiktais į Lietuvą atvykusiems ukrainiečiams – pasiekti (toliau – Projektas). Projekto veiklos apima poreikio surinkimą ir paskelbimą iš tų, kuriems reikia pagalbos, bei laisva valia išreikštą įsipareigojimą įgyvendinti pasirinktą poreikį.
 2. Portalą valdo ir Projektą įgyvendina Lina Kižinienė, gyvenamosios vietos adresas Gabijos g. 8-1, Vilniaus raj., Avižienių kaimas (toliau – mes) Su mumis susisiekti galite šiais kontaktais:

Tel.: 8 692 77725
El. paštas: [email protected]

 1. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Aukotojas – Įsipareigojimą įgyvendinti poreikį Portale pateikęs ir patvirtinęs fizinis arba juridinis asmuo.

Dalyvis – fizinis arba juridinis asmuo, dalyvaujantis Projekte, kaip Aukotojas, kaip Poreikio turėtojas ar jo atstovas arba kaip Globojančios organizacijos atstovas, Savanoris.

Globojanti organizacija – Projekte dalyvaujanti nevyriausybinė organizacija, kurios Savanoriai padeda surinkti Poreikių turėtojų poreikius, patalpina juos Portale ir užtikrina tinkamą jų įgyvendinimą. Šiuo metu Projekte dalyvauja: „Gelbėkit vaikus“.

Įsipareigojimas įgyvendinti poreikį – Aukotojo pasirinktų įgyvendinti poreikių krepšelio patvirtinimas Portale.

Portalas – Projekto įgyvendinimui skirtas portalas herojams.lt.

Projektas – visos veiklos, skirtos konkrečiam socialiniam tikslui – padėti daiktais į Lietuvą atvykusiems ukrainiečiams – pasiekti. Šios veiklos apima poreikio surinkimą ir paskelbimą iš tų, kuriems reikia pagalbos, bei laisva valia išreikštą įsipareigojimą įgyvendinti pasirinktą poreikį.

Poreikio turėtojas(-ai) – Lietuvoje esantis(-ys) ukrainietis(-čiai), kuriam(-iems) reikalinga pagalba daiktais.

Savanoris – Globojančios organizacijos atstovas, iš Poreikio turėtojų surenkantis informaciją apie turimus poreikius, juos patalpinantis Portale.

 1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudaro susitarimą tarp mūsų (Portalo valdytojo) ir Jūsų, pagal kurį mes suteiksime Jums galimybę tapti Dalyviu ir naudotis Portalu Projekto įgyvendinimo tikslais. Aukotojui prisiėmus Įsipareigojimą įgyvendinti poreikį, šios Taisyklės taip pat sudarys sutarties tarp mūsų ir Aukotojo dalį.
 2. Aukotojai turi teisę naudotis Portalu ir/ar prisiimti Įsipareigojimą įgyvendinti poreikį tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus gali sudaryti įpareigojančią sutartį su Portalu, ir tik jei laikysis šių Taisyklių bei galiojančių įstatymų. Aukotojais gali būti juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 14 metų amžiaus. Jeigu Aukotojui mažiau nei 18 metų, naudotis Portalu ir/ar prisiimti Įsipareigojimą įgyvendinti poreikį Aukotojas gali tik su tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimu. Prisiimdamas Įsipareigojimą įgyvendinti poreikį, Aukotojas patvirtina, jog yra 18 metų ar vyresnis asmuo arba turi tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą.
 3. Portalas veikia kaip platforma, o tai reiškia, kad: (a) Globojančios organizacijos ir Savanoriai patalpina Poreikių turėtojų poreikius Portale ir užtikrina tinkamą jų įgyvendinimą; (b) kiekvienas Aukotojas gali įsipareigoti įgyvendinti Portale skelbiamą poreikį. Portalas pats neįgyvendina Poreikių turėtojų poreikių. Mes įgyvendiname Projektą ir teikiame Portalo paslaugas, tai yra suteikiame galimybę Savanoriams talpinti Portale informaciją apie Poreikių turėtojų poreikius, o Aukotojams – prisiimti Įsipareigojimus įgyvendinti poreikius. Mes netikriname ir nekontroliuojame visos informacijos apie Poreikių turėtojus ir jų poreikius, Poreikių įgyvendinimą, nekeičiame, neredaguojame ir netikriname Portale pateiktos informacijos. Tačiau jeigu pastebėjote, jog Portale pateikta informacija ar per Portalą vykdoma veikla gali būti pažeidžianti teisės aktų reikalavimus ar pažeidžia Jūsų teises ar teisėtus interesus, praneškite apie tai mums Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu.
 4. Jūsų pateiktus duomenis mes tvarkome Privatumo politikoje numatytais tikslais ir tvarka.

 1. NAUDOJIMASIS PORTALU

 1. Visų Dalyvių pareigos
 1. Dalyvis turi pateikti Portale tikslią ir išsamią informaciją, susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika.
 2. Dalyvis privalo užtikrinti, kad visa naudojantis Portalu ir/ar kitaip įgyvendinant Projektą jo vykdoma veikla būtų sąžininga, neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, nepažeistų trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų (pavyzdžiui, nebūtų įžeidžianti, šmeižianti, diskriminuojanti, pažeidžianti kitų asmenų privatumą, intelektinės nuosavybės ar kitas teises, teisės aktų reikalavimus ar pan.).
 3. Portalą ir/ar jame esančią informaciją draudžiama naudoti reklamos ir/ar tiesioginės rinkodaros tikslais.
 4. Dalyvis turi užtikrinti, kad jo naudojimasis Portalu netrikdytų Portalo veiklos ir/ar netrukdytų mūsų ar kitų Dalyvių galimybėms naudotis Portalu ir/ar įgyvendinti Projektą.
 1. Globojančios organizacijos ir Savanoriai
 1. Su Globojančiomis organizacijomis, dalyvaujančiomis Projekte, mes sudarome atskiras sutartis, kurios nustato mūsų ir Globojančių organizacijų teises ir pareigas ir bendradarbiavimą įgyvendinant Projektą.
 2. Poreikio turėtojų poreikius į Portalą įveda Savanoriai, kurie palaiko tiesioginį kontaktą su Poreikio turėtojais ar jų atstovais. Globojančios organizacijos ir Savanoriai privalo užtikrinti, kad į Portalą pateikiama informacija apie Poreikio turėtojų poreikius būtų teisinga ir atitiktų faktinius Poreikio turėtojų poreikius.
 3. Globojančios organizacijos ir Savanoriai privalo užtikrinti, kad Poreikio turėtojai ir jų atstovai būtų tinkamai ir teisės aktų nustatyta tvarka informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą ir pateikimą į Portalą. Globojančios organizacijos užtikrina Poreikio turėtojų ir jų atstovų teisių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, įgyvendinimą.
 4. Tam, kad į Portalą būtų įvesti Poreikio turėtojo poreikiai, Savanoris turi prisijungti prie Portalo, įvesdamas savo duomenis ir mūsų konkrečiam Savanoriui suteiktus prisijungimo prie Portalo duomenis. Savanoris įsipareigoja Portale pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus Portale nurodytiems duomenims, Savanoris privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 5. Savanoris yra atsakingas už Savanorio vartotojo vardo, slaptažodžio ar kitų duomenų, leidžiančių prisijungti prie Portalo, saugumą. Pastebėjęs, jog kažkas neleistinai naudojasi vartotojo vardu ir slaptažodžiu, Savanoris privalo nedelsdamas informuoti mus, tačiau toks informavimas nepakeičia ir neįtakoja Savanorio atsakomybės už veiksmus, atliekamus Portale naudojantis Savanorio duomenimis.
 6. Prisijungdamas prie Portalo ir dalyvaudamas Projekte, kiekvienas Savanoris įsipareigoja neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims jokios su Portale patalpinta informacija ar su Projektu susijusios informacijos ir/ar nenaudoti jokios informacijos jokiam kitam tikslui, išskyrus tam, kuris reikalingas Projekto įgyvendinimui pagal šias Taisykles ir teisės aktų reikalavimus. Portale viešai skelbiama informacija nėra laikoma konfidencialia informacija, tačiau turi būti naudojama tik su Projekto įgyvendinimu susijusiais teisėtais tikslais, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ar jokių asmenų teisių ir/ar teisėtų interesų.
 1. Aukotojai
 1. Aukotojas, suvesdamas savo asmens duomenis ir patvirtindamas Įsipareigojimą įgyvendinti poreikį, įsipareigoja šį poreikį įgyvendinti kuo greičiau.
 2. Po Įsipareigojimo įgyvendinti poreikį patvirtinimo Aukotojas nurodytu savo asmeniniu el. pašto adresu gaus Poreikio turėtojų arba jų atstovų duomenis tam, kad galėtų susisiekti ir įgyvendinti savo įsipareigojimą.
 3. Sutartis tarp mūsų ir Aukotojo laikoma sudaryta (o šios Taisyklės tampa sutarties dalimi) nuo tada, kai Aukotojas Portale patvirtina Įsipareigojimą įgyvendinti poreikį, t. y., suformavęs poreikių krepšelį, nurodęs Aukotojo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ar juridinio asmens pavadinimą, telefoną, el. paštą ir miestą, bei susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.
 4. Aukotojas įsipareigoja patvirtinimo formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis.
 5. Aukotojui patvirtinus poreikių krepšelį, jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis poreikių rezervaciją.
 6. Tuo atveju, jeigu Aukotojas neturi galimybės įgyventi patvirtinto poreikio, apie tai turi pranešti nedelsiant el. paštu [email protected].
 1. Poreikio turėtojai
 1. Poreikio turėtojo duomenis ir informaciją apie poreikį į Portalą įveda ir poreikio įgyvendinimą prižiūri Savanoriai.
 2. Poreikio turėtojas po poreikio įgyvendinimo el. paštu turi patvirtinti, kad poreikis buvo tinkamai įgyvendintas.
 1. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
 1. Portale naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pats Portalas ir interneto svetainė, kurioje ji yra talpinama, o taip pat visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, esančią Portale bei interneto svetainėje, bet kurio Portalo ar interneto svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik mums. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio mūsų sutikimo.
 1. ATSAKOMYBĖ
 1. Portalas veikia kaip tarpininkas – platforma, skirta Projekto įgyvendinimui, mes nesame nė vieno Dalyvio atstovas ir patys neįgyvendiname Poreikių turėtojų poreikių. Todėl mes nesame ir nebūsime atsakingi už Dalyvių veiksmus ar neveikimą.
 2. Portale gali būti trečiųjų šalių turinio ar nuorodų, kurios nepriklauso ir nėra kontroliuojamos mūsų. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir neatsakome už trečiųjų šalių tinklapius, informaciją, duomenis, produktus arba paslaugas. Jei Jūs per Portalą jungiatės prie trečiųjų šalių tinklapių, naudojatės jų paslaugomis arba turiniu, Jūs tai darote prisiimdami visą atsakomybę.
 3. Mes neatsakome už netiesioginius (pasekminius) nuostolius.
 4. Mes turime teisę laikinai sustabdyti Dalyvio teises prisijungti prie Portalo ar visam laikui panaikinti Dalyvio teisę naudotis Portalu ar kitaip dalyvauti Projekte, ištrinti informaciją apie Poreikio turėtojo poreikį ar Įsipareigojimą įgyvendinti poreikį, jeigu turime įtarimų, jog Dalyvio veikla pažeidžia Taisyklių nuostatas arba gauname atitinkamus valstybės institucijų ar teismo nurodymus.
 1. PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS
 1. Mes galime kartas nuo karto dėl svarbių priežasčių (pavyzdžiui, teisės aktų pasikeitimo, Portalo veikimo/funkcijų ar Projekto pakeitimo ir kt.) keisti šias Taisykles. Jeigu keičiame Taisykles dėl kitų priežasčių, apie tokį pakeitimą Globojančias organizacijas ir Portalo paskyrų turėtojus (Savanorius) informuosime iš anksto, prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo, kad turėtumėte galimybę susipažinti su atnaujintomis Taisyklėmis ir nuspręsti dėl tolimesnio naudojimosi Portalu ar Portalo paskyros uždarymo. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada bus matoma ir pasiekiama Portale.
 2. Aukotojas, prieš patvirtindamas Įsipareigojimą įgyvendinti poreikį, privalo susipažinti su tuo metu galiojančia Taisyklių redakcija. Kiekvienam Įsipareigojimui įgyvendinti poreikį bus taikoma Taisyklių redakcija, kuri galiojo tokio Įsipareigojimui įgyvendinti poreikį pateikimo metu.
 3. Mes turime teisę bet kuriuo metu nebetęsti (nutraukti) Portalo veiklą. Toks nutraukimas neįtakos tuo metu galiojančių Įsipareigojimų įgyvendinti poreikį.
 1. KITOS SĄLYGOS
 1. Šios Taisyklės sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
 2. Bet kokie iš šių Taisyklių kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš šių Taisyklių, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas [email protected]; interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt), arba http://ec.europa.eu/odr/.
 3. Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję šiomis Taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant mums – Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu, siunčiant Savanoriui – Savanorio mums pateiktu el. pašto adresu, siunčiant Aukotojui – Įsipareigojimo įgyvendinti poreikį patvirtinimo metu pateiktu el. pašto adresu).
 4. Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.

Taisyklės atnaujintos 2022 m. kovo 20 d.

Šias Taisykles parengė advokatų kontora Glimstedt, kuriai priklauso visos autorių teisės į Taisykles. Advokatų kontora Glimstedt suteikia teisę Projekto herojai.lt kūrėjams naudoti Taisykles Portale herojai.lt. Kopijuoti ar kitaip naudoti Taisykles ar jų dalį be advokatų kontoros Glimstedt rašytinio sutikimo draudžiama.